Πολιτική Απορρήτου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την χρήση των υπηρεσιών μας για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε μέσα από τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου ή σε επικοινωνία μαζί μας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία

Το ηλεκτρονικό κατάστημα μας, λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται 10 χρόνια μετά την λήξη της συναλλακτικής σχέσης ή μετά άπο αίτηση σας. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την MetricTrade Ltd, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Όροι Υπηρεσιών


Αποποίηση ευθύνης

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται, αποκτώνται από την MetricTrade από πηγές που πιστεύει η MetricTrade ότι είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Λόγω της πιθανότητας ανθρώπινου και μηχανικού σφάλματος καθώς και άλλων παραγόντων, ούτε η MetricTrade ούτε οι πάροχοι πληροφοριών ευθύνονται για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις είτε από την MetricTrade είτε από τους παρόχους πληροφοριών. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Η MetricTrade και οι πάροχοι πληροφοριών αποποιούνται όλες τις ρητές, σιωπηρές και προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους στον χρήστη ή / και σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την πληρότητα, την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Εκτός από την εκ προθέσεως αδίκημα ή βαριά αμέλεια, ούτε η MetricTrade ούτε οι πάροχοι πληροφοριών έχουν καμία ευθύνη σε αδικοπραξία, σύμβαση ή άλλως (και όπως επιτρέπεται από το νόμο, την ευθύνη για τα προϊόντα), στον χρήστη ή / και σε τρίτους.

Ούτε η MetricTrade ούτε οι πάροχοι πληροφοριών θα ευθύνονται σε καμία περίπτωση από τον χρήστη (ή / και από οποιονδήποτε τρίτο) για τυχόν χαμένα κέρδη ή απώλεια ευκαιρίας, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες, παρεπόμενες ή αποζημιωτικές απολύσεις, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί η MetricTrade την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Ορισμένα κράτη παρέχουν δικαιώματα πέραν των ανωτέρω ή δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό των σιωπηρών εγγυήσεων ή την ευθύνη για τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές. Ως εκ τούτου, οι παραπάνω περιορισμοί μπορεί να μην ισχύουν για εσάς ή μπορεί να υπάρχουν κρατικές διατάξεις που υπερισχύουν των παραπάνω. Οποιαδήποτε ρήτρα αυτής της Δήλωσης που κηρύσσεται άκυρη, θεωρείται αποσπάσιμη και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα του υπολοίπου. Οι όροι της απαλλαγής μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με γραπτή υπογραφή της MetricTrade και διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας.


Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου και των δεδομένων που παρέχονται ανήκει στην MetricTrade Ltd είτε της έχει εκχωρηθεί άδεια χρήσης τους και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν, να μεταδοθούν ή να διανεμηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της MetricTrade Ltd.


Αποδοχή Όρων

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε καμμία υπηρεσία μας, αν δεν αποδέχεστε τους παραπάνω όρους ή την πολιτική απoρρήτου της εταιρείας μας.